• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

ติดต่อเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

โรงเรียนนุจิ
(Jidapa Kindergarten)

131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : 02-236-1215
Fax : 02-266-4686
E-mail : jidapakinder@gmail.com