• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

 • Call us now 0-2236-1215

 
การรับสมัคร  นักเรียนปีการศึกษา 2566
 • รับเฉพาะไป – กลับ ทั้งชายและหญิง
 • อนุบาล 1 รับเด็กเกิดระหว่างเดือน มิ.ย. 58 – พ.ค. 59
 • อนุบาลเด็กเล็ก รับเด็กเกิดเดือน มิ.ย. 59 – พ.ค. 60
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( เด็ก,พ่อ,แม่)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายเด็กนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป
 5. รูปถ่าย พ่อ – แม่ หรือผู้ปกครอง คนละ 2 รูป
ภาคการศึกษา
 1. ภาคต้น เริ่ม พฤษภาคม – กันยายน
 2. ภาคปลาย เริ่ม พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 14.45 น. 
เว้นวันหยุดราชการ

การรับ - ส่ง
 • ผู้ปกครองต้องนำบัตรมารับทุกครั้ง หากลืม ต้องติดต่อขอรับบัตรแทนที่ห้องธุรการ
 • รับเด็กได้ตั้งแต่เวลา 14.30 – 17.00 น.
คุณครู - คุณครูพี่เลี้ยง

ชั้นอนุบาลเด็กเล็ก
   - คุณครู 2 ท่าน
   - คุณครูพี่เลี้ยง 4 ท่าน 

ชั้นอนุบาล 1
   - คุณครู 3 ท่าน
   - คุณครูพี่เลี้ยง 2 ท่าน 

ชั้นอนุบาล 2 
   - คุณครู 2 ท่าน
   - คุณครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน 

ชั้นอนุบาล 3 
   - คุณครู 2 ท่าน
   - คุณครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน 
 

โดยคณะคุณครู และครูพี่เลี้ยงทุกคนจบการศึกษา ด้านปฐมวัย และผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมและ การดูแลเด็กปฐมวัยมาแล้ว สามารถดูและจัดการเรียน รู้ สำหรับเด็กได้ทั่วถึง และเพียงพอต่อจำนวนเด็ก


 

โทร.02-236-1215 
โทรสาร 02-266-4686