• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

โรงเรียนยึดหลักการจัดแนวประสบการณ์  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2546  ซึ่งนำมาเป็นแนวในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน  กล่าวคือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ตลอดจนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ท่ามกลางความรัก  ความเอาใจใส่  และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป