• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

สร้างสรรค์ปัญญา    ใฝ่หาคุณธรรม    กิจกรรมกว้างไกล

ข่าวประกาศ!

โรงเรียนอนุบาลจิดาภา
งานแผนนโยบายและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจิดาภา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินพัฒนาตนเองของสถานศึกษา Self-Assessement Report (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว

 

 

กิจกรรมของเรา   อ่านทั้งหมด

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกลโรงเรียนอนุบาลจิดาภา